Wystandaryzowana
karta historii choroby pacjenta

Stały dostęp do pełnych danych medycznych, który optymalizuje pracę gabinetu.

Kluczowe aspekty EDM:
Podstawy prawne

Z dniem 1 stycznia 2019 r. ma wejść w życie obowiązek elektronicznej dokumentacji medycznej. Aktem prawnym regulującym te kwestie jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta w art. 30 ust. 1 odwołuje się do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Natomiast definicję elektronicznej dokumentacji medycznej wyjaśnia ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Stały dostęp do kartoteki pacjenta
Dzięki przechowywaniu danych w chmurze, elektroniczna dokumentacja medyczna umożliwia wgląd do historii choroby pacjenta o każdym miejscu i czasie. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy dostęp do papierowej dokumentacji medycznej jest ograniczony bądź nawet niemożliwy – poza godzinami pracy archiwum czy też podczas wizyt domowych.
Usprawniona wymiana informacji pomiędzy specjalistami
Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwia lekarzom udostępnianie sobie danych medycznych pacjenta, w tym także zdjęć czy wyników badań. Znacząco przyspiesza to przepływ informacji pomiędzy specjalistami oraz zwiększa przejrzystość przesyłanych informacji – wyeliminowanie często nieczytelnej dokumentacji wypełnianej ręcznie.
Karta historii choroby pacjenta
Prosta obsługa rozliczeń z NFZ
Korzystanie z systemów przeznaczonych do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pozwala na natychmiastowe przesyłanie niezbędnych danych do NFZ. Informatyczna obsługa rozliczeń z NFZ znacząco usprawnia pracę personelu placówki medycznej. Medfile jest w trakcie integracji z Platformą NFZ - P1 i P2, co oznacza, że już wkrótce możliwa będzie pełna wymiana informacji w zakresie, jaki określa Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Główny cel całego przedsięwzięcia to usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych.
Zabezpieczenie przed utratą danych
Gromadzone za pomocą elektronicznej dokumentacji medycznej dane są przechowywane także w postaci kopii zapasowej znajdującej się na innym serwerze. Rozwiązanie to umożliwia natychmiastowe odzyskanie danych w przypadku ich utraty na skutek zniszczenia lub kradzieży serwera.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – czym jest i jak się do niej przygotować?

Obowiązek elektronicznej dokumentacji medycznej ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie dokumentacji medycznej jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta w art. 30 ust. 1 odwołuje się do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Pojęcie elektronicznej dokumentacji medycznej wprowadza ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej vs. EDM.

Dokumentację w formie elektronicznej wiele gabinetów i placówek fizjoterapeutycznych prowadzi od kilku lat. Sposoby jej prowadzenia wyznacza rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.2015.2069). Ustawa odnosi się do prowadzenia dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej, dla tej drugiej określa warunki i specyfikę pracy w oparciu o narzędzia informatyczne.

Należy odróżnić dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej od elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, z sierpnia 2017 r., zmieniła zarówno termin wejścia w życie obowiązku prowadzenia EDM, jak i dodała do ustawy nowy przepis (art. 13a):

„Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej oraz stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.”

EDM odnosi się do tych elementów dokumentacji medycznej, jakie zostaną wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 13a. Z uwagi na rozwój systemów informatycznych i możliwości związanych z nowymi technologiami założenia EDM mogą ewoluować. Początkowy wachlarz dokumentów z całą pewnością zostanie rozszerzony, tak aby docelowo objąć wszystkie elementy dokumentacji medycznej.

Zgodnie z informacjami na stronie SCIOZ następujące typy dokumentów będą indeksowane na platformie NFZ - P1 (posiadające status aktywny):

  •  Karta informacyjna leczenia szpitalnego
  •  Karta odmowy przyjęcia do szpitala   
  •  Konsultację lekarską
  •  Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej
  •  Opis badania diagnostycznego
  •  Sprawozdanie z badania laboratoryjnego
  •  Protokół operacyjny
  •  Wpis do karty uodpornienia
  •  Szablon bazowy

Innowacyjne myślenie o branży medycznej i w odpowiedzi na jej potrzeby firma BioStat stworzyła narzędzie, które stanowi kompleksowe rozwiązanie dla gabinetów lekarskich i fizjoterapeutycznych. Medfile to system zaprojektowany przez profesjonalistów działających w branży medycznej od 2005 roku. Dzięki wieloletniej pracy ze środowiskiem lekarskim z powodzeniem implementujemy rozwiązania informatyczne dostosowane do wymagań prawno-formalnych.

Zobacz nasze funkcje i wybierz Medfile, jako narzędzie, z którym wejdziesz w świat EDM w 2019 roku.

 
© BioStat 2018 Mapa Strony
Weryfikacja zgosności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Zgosność z RODO
Promocja
990 zł
690 zł/rok*
Promocja
990 zł
690 zł/rok*
Umów się na prezentację