Elektroniczna
dokumentacja medyczna. Zdarzenia medyczne

Jeden program wszystkie funkcje: EDM, e-Recepta, e-ZLA
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Wystandaryzowana karta historii choroby pacjenta
Kreator e-Recept New!

Kluczowe aspekty EDM:
Podstawy prawne

Z dniem 1 stycznia 2019 r. planowano wprowadzić obowiązek elektronicznej dokumentacji medycznej. Aktem prawnym regulującym te kwestie jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta w art. 30 ust. 1 odwołuje się do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Natomiast definicję elektronicznej dokumentacji medycznej wyjaśnia ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. 

11 grudnia 2018 r. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie, na mocy którego uchylono § 10a załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (dalej: OWU). Nie zmienia to jednak faktu, iż  EDM (Elektroniczna dokumentacja medyczna) będzie powszechnie obowiązkowy i warto już dziś się do tego przygotować. 

Stały dostęp do kartoteki pacjenta
Dzięki przechowywaniu danych w chmurze, elektroniczna dokumentacja medyczna umożliwia wgląd do historii choroby pacjenta o każdym miejscu i czasie. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy dostęp do papierowej dokumentacji medycznej jest ograniczony bądź nawet niemożliwy – poza godzinami pracy archiwum czy też podczas wizyt domowych.
Usprawniona wymiana informacji pomiędzy specjalistami
Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej umożliwia lekarzom udostępnianie sobie danych medycznych pacjenta, w tym także zdjęć czy wyników badań. Znacząco przyspiesza to przepływ informacji pomiędzy specjalistami oraz zwiększa przejrzystość przesyłanych informacji – wyeliminowanie często nieczytelnej dokumentacji wypełnianej ręcznie.
Karta historii choroby pacjenta
Prosta obsługa rozliczeń z NFZ
Korzystanie z systemów przeznaczonych do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pozwala na natychmiastowe przesyłanie niezbędnych danych do NFZ. Informatyczna obsługa rozliczeń z NFZ znacząco usprawnia pracę personelu placówki medycznej. Medfile jest w trakcie integracji z Platformą NFZ - P1 i P2, co oznacza, że już wkrótce możliwa będzie pełna wymiana informacji w zakresie, jaki określa Elektroniczna Dokumentacja Medyczna. Główny cel całego przedsięwzięcia to usprawnienie procesów związanych z planowaniem i realizacją świadczeń zdrowotnych.
 
e-Recepty wygodnie i prosto dzięki Medfile 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna Medfile umożliwia wystawianie e-Recept:

 • Wystawienie e-recepta jest 90% szybsze niż wersji papierowa;
 • Automatyczne wysyłanie e-recepty do Platformy P1;
 • Podpisanie e-recepty za pomocą certyfikatu z ZUS lub podpisu kwalifikowalnego;
 • Autopodpowiadanie leków;
 • Obsługa recept refundowanych;
 • Recepty recepturowe, zwykłe, różowe.
  Jak zacząć wystawiać e-Receptę? Krok po kroku
 • Kreator e-Recept New!

 

Zabezpieczenie przed utratą danych
Gromadzone za pomocą elektronicznej dokumentacji medycznej dane są przechowywane także w postaci kopii zapasowej znajdującej się na innym serwerze. Rozwiązanie to umożliwia natychmiastowe odzyskanie danych w przypadku ich utraty na skutek zniszczenia lub kradzieży serwera.
Wystawianie e-Zwolnień (e-ZLA)
Od 1.12.2018 roku lekarz może wystawiać tylko i wyłącznie elektroniczne zwolnienia medyczne. Dzięki Medfile możliwe jest wystawianie e-Zwolnień i e-Recept.
Zobacz więcej: Medfile - program do wystawiania recept
 
e-Skierowanie w Medfile
Od 8.01.2021 roku obowiązkowe stały się elektroniczne skierowania. Z Medfile wystawisz je w kilku krokach w prosty sposób.
Możesz wystawić skierowanie nie tylko podczas wizyty stacjonarnej, ale również w trakcie wizyty online.
 
Zdarzenia medyczne
Od 1 lipca 2021 roku następuje raportowanie do systemu P1 zdarzeń medycznych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych. Zdarzeniem medycznym są różnego rodzaju świadczenia zdrowotne zawierające przebieg wizyt lekarskich w postaci informacji o wykonanych procedurach medycznych. 
 
Telefonia internetowa VoIP
Niedługo będzie możliwość korzystania z telefonii internetowej VoIP. Śledź nowości w Medfile.

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – czym jest i jak się do niej przygotować?

Obowiązek elektronicznej dokumentacji medycznej ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku. Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie dokumentacji medycznej jest ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa ta w art. 30 ust. 1 odwołuje się do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Pojęcie elektronicznej dokumentacji medycznej wprowadza ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej vs. EDM (elektroniczna dokumentacja medyczna).

Dokumentację w formie elektronicznej wiele gabinetów i placówek fizjoterapeutycznych prowadzi od kilku lat. Sposoby jej prowadzenia wyznacza rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.2015.2069). Ustawa odnosi się do prowadzenia dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej, dla tej drugiej określa warunki i specyfikę pracy w oparciu o narzędzia informatyczne.

Należy odróżnić dokumentację prowadzoną w postaci elektronicznej od elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM). Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, z sierpnia 2017 r., zmieniła zarówno termin wejścia w życie obowiązku prowadzenia EDM, jak i dodała do ustawy nowy przepis (art. 13a):

„Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej oraz stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.”

EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) odnosi się do tych elementów dokumentacji medycznej, jakie zostaną wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 13a. Z uwagi na rozwój systemów informatycznych i możliwości związanych z nowymi technologiami założenia EDM mogą ewoluować. Początkowy wachlarz dokumentów z całą pewnością zostanie rozszerzony, tak aby docelowo objąć wszystkie elementy dokumentacji medycznej.

Zgodnie z informacjami na stronie SCIOZ następujące typy dokumentów Elektronicznej Dokumentacji Medycznej będą indeksowane na platformie NFZ - P1 (posiadające status aktywny):

 •  Karta informacyjna leczenia szpitalnego
 •  Karta odmowy przyjęcia do szpitala   
 •  Konsultację lekarską
 •  Karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej
 •  Opis badania diagnostycznego
 •  Sprawozdanie z badania laboratoryjnego
 •  Protokół operacyjny
 •  Wpis do karty uodpornienia
 •  Szablon bazowy

Innowacyjne myślenie o branży medycznej i w odpowiedzi na jej potrzeby firma BioStat stworzyła narzędzie, które stanowi kompleksowe rozwiązanie dla gabinetów lekarskich i fizjoterapeutycznych. Program dla poradni medycznych Medfile - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - system zaprojektowany przez profesjonalistów działających w branży medycznej od 2005 roku. Dzięki wieloletniej pracy ze środowiskiem lekarskim z powodzeniem implementujemy rozwiązania informatyczne dostosowane do wymagań prawno-formalnych.

Zobacz nasze funkcje i wybierz program dla gabinetu Medfile, jako narzędzie, z którym wejdziesz w świat EDM: Funkcje Medfile

Warto zainteresować się także platformą haloDoctor - recepta online możliwa do wystawienia zaraz po konsultacji lekarskiej online.

Zobacz jak wystawić e-Receptę w Medfile
Specjalisto dzięki programowi do gabinetu błyskawicznie wystawisz e-Receptę
- zobacz poniższe instrukcje.
Ustawienia elektronicznych recept Ustawienia e-Recepty - jak zacząć Instrukcja Kreator e-Recepty Instrukcja Kreator e-Recepty
NEW!
Film Kreator e-Recepty Film Kreator e-Recepty NEW! Ustawienia najczęściej wybieranych leków Ustawienia najczęściej wybieranch leków Prawidłowe wypisanie danych Prawidłowe wypisanie danych
przed wydrukiem recept
e-Skierowanie - ustawienia elektronicznych skierowań e-Skierowanie
ustawienia elektronicznych skierowań
Wystawienia e-Skierowania Wystawienie e-Skierowania

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
Czy program Medfile posiada swoją aplikację mobilną?

Jak najbardziej tak. Posiadamy dedykowaną aplikację mobilną, która jest dostępna zarówno na system Android, jak i iOS. Nasza aplikacja jest w pełni dostosowana do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz obsługi grafiku wizyt. Jest ona idealnym dopełnienie programu dla tych użytkowników, którzy również korzystają z Medfile z perspektywy przeglądarki internetowej. 
 

Czy prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) jest obowiązkowe?

Usługodawcy od stycznia 2019 roku, są zobowiązania do prowadzenia, przechowywania oraz wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Mowa o tym w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.
 

Czy Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) generuje więcej zalet, czy wad?

Można powiedzieć, że EDM swoją innowacyjnością, generuje same zalety. Jej głównym plusem, jest płynny przepływ informacji pomiędzy gabinetami medycznymi. Pacjent nie musi już skrupulatnie przechowywać wszystkich wyników badań. Dzięki EDM wszystkie informacje o stanie zdrowia pacjenta, wystawionych e-Receptach czy pobytach w szpitalu, są dostępne w 1 miejscu dla wszystkich specjalistów.
 

Jakie informacje zawiera komunikat o zdarzeniu medycznym?

Komunikat o zdarzeniu medycznym zawiera takie aspekty, jak: datę, dane placówki medycznej oraz lekarza lub pracownika medycznego, imię i nazwisko oraz PESEL pacjenta oraz rozpoznanie w formie kodu ICD-10 lub informację o wykonanym zabiegu w formie kodu ICD-9.
Warto również zaznaczyć, że jeżeli podczas wizyty utworzony został dokument EDM, który będzie udostępniony w repozytorium placówki medycznej, to komunikatowi o zdarzeniu towarzyszy indeks EDM.

 

 
© BioStat 2023 Mapa Strony
Tukan Weryfikacja zgodności systemu z profilami IHE i standardami HL7 z platformą TUKAN.
eCRF.biz TM Labsites
Umów się na prezentację
Cyberbezpieczeństwo.
Medfile nie wysyła wiadomości mailowych oraz SMS z prośbą o podanie haseł logowania.

Prosimy o zachowanie ostrożności. W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z Państwa opiekunem lub przesłanie informacji na: [email protected]