mgr Rozmiarek Joanna

Umów wizytę

O mnie

Z wykształcenia jestem neurologopedą/logopedą/pedagogiem specjalnym i technikiem dentystycznym. Pracuję z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą i dorosłymi z wadami wymowy, dysfunkcjami w obrębie aparatu artykulacyjnego, leczonymi ortodontycznie i protetycznie.

Wykształcenie

Stu­dia po­dy­plo­mo­we, kie­ru­nek: neu­ro­lo­go­pe­dia – Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Po­zna­niu

Stu­dia ma­gi­ster­skie, kie­ru­nek: pe­da­go­gi­ka o spe­cjal­no­ści lo­go­pe­dia – Uni­wer­sy­tet Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go w Byd­gosz­czy

Stu­dia li­cen­cjac­kie, kie­ru­nek: pe­da­go­gi­ka spe­cjal­na, spe­cjal­ność: lo­go­pe­dia z te­ra­pią pe­da­go­gicz­ną – Wyż­sza Sz­ko­ła Edu­ka­cji In­te­gra­cyj­nej i In­ter­kul­tu­ro­wej w Po­zna­niu

Stu­dia li­cen­cjac­kie, kie­ru­nek: tech­ni­ka den­ty­stycz­na – Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny w Po­zna­niu

Języki

Angielski

Leczone schorzenia

  • zaburzenia mowy
  • krótkie wędzidełko języka
  • ćwiczenia mowy

Dodatkowe informacje

Ukoń­czo­ne kur­sy i szko­le­nia: Konferencja : IV Ogólnopolskie Forum Autyzmu (2015 r) Warsztat: Ćwiczenia indywidualne i grupowe wspierające rozwój umiejętności artykulacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym (2015 r) Seminarium naukowo-praktyczne : Specjalistyczna pomoc dla dziecka ze spektrum auztymu, w tym z zespołe...m Aspergera (2016 r)
Warsztat : Kompleksowa diagnoza a IPET – strategie wsparcia w bezpośredniej pracy z dzieckiem i rodziną (2016 r)
Warsztat: Co mówią zachowania trudne dziecka z autyzmem? Rozwijanie komunikacjo jako narzędzia zmiany (2016 r)
Szkolenie: KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. Do 9 r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci - CERTYFIKAT (2016 r)
Konferencja: Autyzm w szkole. O podążaniu za uczniem z ofertą edukacyjną (2016 r)
Szkolenie: Makaton – Szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole) – CERTYFIKAT (2016 r)
Szkolenie: Makaton – Szkolenie zaawansowane (znaki manualne i symbole) – CERTYFIKAT (2017 r)
Szkolenie : Diagnoza i Terapia Ręki I i II stopnia – CERTYFIKAT (2017 r)
Warsztaty : Terapia sensoomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno twarzowej, Część I (2017 r)
Forum Autyzmu – zachowania trudne w przebiegu rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (2017 r)
Szkolenie: Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania (2017 r)
Szkolenie: Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem (2017 r)
Szkolenie : Usprawnianie motoryki małej z elementami terapii ręki (2017 r)
Konferencja : Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 1-4 (2017 r)
Warsztat : Zasady budowania programu stymulacji rozwoju w sytuacji zaburzeń rozwoju dziecka (2018 r)
Szolenie: VB-MAPP – ocena umiejętności i planowanie terapii (2019 r)
Szkolenie: MFS System (2019 r)
Szkolenie: Stymulacja autonomicznego układu nerwowego w terapii logopedycznej (2020 r)
Warsztat: Wspomaganie karmienia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym-warsztat praktyczny (2020 r)
Warsztat: Jedzenie doustne wyzwaniem dla dzieci karmionych przez sondę lub PEGa (2020 r)
Szkolenie: Karmienie terapeutyczne Human Touch (2020r )
więcej

Adres

ul. Drużbickiego 13, Poznań
DentalCraft Stomatologia
powiększ mapę
ul. Jarochowskiego 39a, Poznań
Clinicproject
powiększ mapę
ul. Ługańska 5, Poznań
Orident Stoatologia
powiększ mapę
Najbliższy wolny termin
Umów wizytę

Usługi

Diagnoza neurologopedyczna
60 min · 200 zł
Diagnoza neurologopedyczna z pismną opinią
60 min · 250 zł
Diagnoza neurologopedyczna z pisemnym podsumowaniem dla innego specjalisty

Opinie pacjentów

Specjalista nie posiada żadnych opinii

Ten specjalista nie ma włączonej rejestracji on-line.

Zapytaj o wolny termin
Strona WWW placówki medycznej: Gabinet Logopedyczny RozMówki Joanna Rozmiarek   Poznań, Dolna Wilda 16D / 15 Regulamin świadczenia usług

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.