L4 na dziecko – kiedy rodzic może je otrzymać?

konsultacje lekarskie online

L4 na dziecko

 

Pracownik pracujący na umowie o pracę, ma prawo wykorzystać L4 na dziecko, w przypadku jego choroby. Jakie warunki muszą być spełnione, aby lekarz wystawił e-Zwolnienie?

 

Kiedy przysługuje L4 na dziecko?

Rodzic lub opiekun prawny w razie konieczności sprawowania opieki na chorym dzieckiem, które nie ukończyło 14. roku życia, może poprosić lekarza o wystawienie L4 na dziecko, które choruje. Najważniejszym warunkiem, który powinien spełnić rodzic lub opiekun ubiegający się o zwolnienie to umowa, która gwarantuje mu ubezpieczenie chorobowe, bez tego żaden lekarz nie będzie mógł wystawić e-Zwolnienia, które usprawiedliwi nieobecność w pracy.

Ubezpieczenie chorobowe również upoważnia do pobierania przez rodzica zasiłku opiekuńczego. Należy pamiętać, że oboje rodziców nie mogą jednocześnie korzystać z zasiłku opiekuńczego. Jednym wyjątkiem jest sytuacja, gdy choruje dwoje z dzieci, z czego jedno przebywa w szpitalu i obecność rodzica w szpitalu jest obowiązkowa.

 

Jak otrzymać zasiłek opiekuńczy?

L4 na dziecko, które otrzymał pracownik i które dotarło do pracodawcy na jego profil PUE, upoważnia rodzica chorego dziecka do otrzymania zasiłku opiekuńczego. Aby pracownik mógł otrzymywać świadczenie, pracodawca musi złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie zaświadczenie. Dodatkowo rodzic powinien do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub do pracodawcy złożyć odpowiedni wniosek, który będzie zawierał okres, w którym płatnik ubiega się o zasiłek, a także dane osobowe dziecka oraz odpowiednie oświadczenia.

Jak w przypadku klasycznego L4, pracownik, który skorzystał z L4 na dziecko musi zastosować się do odpowiednich zasad, czyli przede wszystkim nie może wykonywać pracy zarobkowej w trakcie opieki nad dzieckiem. Utracić zasiłek można również w sytuacji, gdy kontrola z Zakładu Ubezpieczeń wykaże, obecność innych dorosłych domowników, którzy mogli sprawować opiekę nad chorym dzieckiem. Utrata zasiłku, wiąże się również z koniecznością zwrotu wypłaconych już środków.

W przypadku L4 na dziecko, nie obowiązuje okres wyczekiwania, który ma miejsce w przypadku zasiłku chorobowego. Wysokość zasiłku wynosi 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia. Średnia liczona jest z ostatnich 12 miesięcy i w obliczenia wchodzą również wszelkie udokumentowane premie i dodatki pieniężne.

 

Na jaki czas rodzic może wziąć L4 na dziecko?

Kodeks przewiduje maksymalny okres 60 dni, z których rodzic lub opiekun może skorzystać w ramach L4 na dziecko, które zachorowało. Warunkiem jest nieprzekroczenie 14. roku życia przez dziecko. W przypadku starszych dzieci, pracownik może wykorzystać 14 dni w ramach opieki nad chorym dzieckiem.

 

L4 na dziecko a samozatrudniony

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą również mogą skorzystać z L4 na dziecko, które choruje. W takiej sytuacji, przedsiębiorca będzie miał wypłacony zasiłek opiekuńczy, który wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie przedsiębiorca ma zapewnione obniżenie składek ZUS, warunkiem koniecznym jest terminowość wpłat oraz brak zaległości w płatnościach.

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
Czy biorąc L4 na dziecko przysługuje wynagrodzenie?

Tak, korzystając z L4 na dziecko – rodzic / opiekun prawny ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia. Wynagrodzenie wynosi 80% podstawy średniego wynagrodzenia.

Czy korzystając z L4 na dziecko, rodzic może wykonywać pracę zdalną?

Nie. Zwolnienie lekarskie automatycznie nakazuje przerwanie wykonywania pracy zarobkowej. Niezastosowanie się do nakazu może skutkować cofnięciem zwolnienia oraz koniecznością zwrotu środków wypłaconych.

Czy ZUS może skontrolować pracownika, który korzysta z L4 na dziecko?

Tak, każde zwolnienie lekarskie może zostać skontrolowane przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą zrobić to z własnej inicjatywy lub na wniosek pracodawcy.

Zobacz także

Umów się na wizyty online
e-Wizyty | e-Recepta | e-Zwolnienie
Baza placówek medycznych

Kontakt
BioStat Sp. z o.o.

Siedziba
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

HaloDoctor nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych.
Nasza platforma telemedyczna służy do łączenia lekarzy z pacjentami i umożliwiania im świadczenia usług medycznych.
e-Recepta e‑Recepta online!